Польшча

Архітэктанічная палітыка Польшчы

WPROWADZENIE Publikacja zawiera projekt Polskiej Polityki Architektonicznej (PPA), nad którym zespół autorski* zakończył prace 14 kwietnia 2009 roku i który ukazał się drukiem w tym samym roku. Obecne, drugie wydanie prezentuje PPA w nowym ujęciu redakcyjnym i poszerzoną o opracowanie członków zespołu autorskiego z połowy 2011 roku pt. „Wpływ sposobu zarządzania przestrzenią na gospodarkę, środowisko, życie społeczne”, stanowiące aneks do PPA, oraz „Kartę przestrzeni publicznej” uchwaloną przez Kongres Urbanistyki Polskiej we wrześniu 2009 roku. Założenia projektu PPA zostały przedstawione publicznie po raz pierwszy na Kongresie Architektury Polskiej, który odbył się w maju 2008 roku w Poznaniu; zyskały one poparcie jego uczestników w przyjętej deklaracji kongresowej. Poprzedziły to wydarzenie liczne konsultacje i szeroka dyskusja w środowiskach zawodowych i w kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zagadnienia te poruszano m.in. na konferencji w listopadzie 2006 roku, która dała materiał do publikacji „Krajobraz Polski i polityka”, opracowanej i wydanej przez Polską Radę Architektury oraz Zarządy Główne SARP i TUP w 2007 roku. W maju następnego roku publikację tę wyróżnił Minister Infrastruktury, z niej zaczerpnięto elementy diagnozy do projektu PPA. W tamtym czasie, na potrzebę opanowania chaosu przestrzennego zwróciło także uwagę Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk (28 maja 2007). Duży wpływ na kształt projektu PPA miała specjalna, robocza konferencja zorganizowana 7 kwietnia 2008 roku, z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Infrastruktury. W październiku 2008 roku założenia te zostały przedstawione na konferencji „Polityka Architektoniczna Grupy Wyszehradzkiej” w Budapeszcie i zaowocowały dokumentem „Wytyczne dla polityk architektonicznych państw Grupy Wyszehradzkiej”.